Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, ΕΚΠΑ

UOA

Ο Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων (ΤΦΧΦΠ) ανήκει στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του ΤΦΧΦΠ σχετίζονται με την ανακάλυψη νέων δραστικών φυσικών προϊόντων με διάφορες εφαρμογές, όπως φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και αγροχημικά που βασίζονται στην ελληνική, μεσογειακή και παγκόσμια βιοποικιλότητα. Για το λόγο αυτό, ο ΤΦΧΦΠ διαθέτει μία εκτενή βιβλιοθήκη φυτών που αριθμεί περισσότερα από 1000 είδη, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ενδημικά.

Ειδικότερα, στις βασικές δραστηριότητες του ΤΦΧΦΠ περιλαμβάνονται:

  • η εκχύλιση και απομόνωση φυσικών προϊόντων σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα, εστιάζοντας στην εφαρμογή προηγμένων τεχνικών και στη βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων εκχύλισης/απομόνωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση «πράσινων» τεχνικών
  • η απομόνωση και ταυτοποίηση νέων μορίων με πιθανή βιολογική δράση
  • η ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για τον ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισμό εκχυλισμάτων, κλασμάτων και καθαρών ουσιών, με δυνατότητα εφαρμογής σε μελέτες ποιοτικού ελέγχου και προσδιορισμού αυθεντικότητας ή νοθείας φυσικών προϊόντων
  • η μεταβολομική μελέτη εκχυλισμάτων και βιολογικών υλικών με χρήση τεχνολογιών αιχμής όπως η φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας και η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, με στόχο την ανακάλυψη μορίων – βιοδεικτών
  • η ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό φυσικών προϊόντων και μορίων-βιοδεικτών σε βιολογικά υγρά και άλλα υποστρώματα
  • η ημι-σύνθεση και δομική τροποποίηση φυσικών προϊόντων για την αύξηση της βιοδραστικότητάς τους
  • η πρωταρχική αξιολόγηση της βιολογικής δράσης εκχυλισμάτων και καθαρών ουσιών με τη χρήση ενζυμικών δοκιμασιών.